Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Strona pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które Ośrodek będzie ogłaszał w zakładce „Aktualności”. Dowiedzą się Państwo także jakie są „Zadania OPS” oraz jakie „Formularze” należy składać. W zakładce „Kontakt” znajdą Państwo informacje odnośnie godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również zobaczą Państwo mapę dojazdu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Ochrona Odbiorców energii elektrycznej

Limit 3 MWh dla posiadacza KDR

W listopadzie 2022 weszła w życie ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej, która określa maksymalne ceny prądu i zasady ich stosowania dla określonych grup odbiorców. W 2023 r. zostają zamrożone ceny prądu dla gospodarstw domowych do limitu 2000 kWh zużycia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z podwyższonego limitu , który wynosi 3000 kWh.

Muszą oni złożyć swojemu dostawcy energii „oświadczenie uprawnionego odbiorcy”, podać w nim numer Karty Dużej Rodziny i załączyć kopię tej Karty lub jeśli posiadają tylko wersję elektroniczną wydrukowane  zdjęcie ekranu. Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

Osoby uprawnione, które posiadają Kartę Dużej Rodziny powinni złożyć oświadczenie niezwłocznie, najpóźniej do 30 czerwca 2023. Limit zużycia energii elektrycznej będzie stosowany proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. Rodzic, który nabędzie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabędzie nową nieruchomość, także może złożyć oświadczenie. W takim przypadku limit zużycia energii stosuje się również proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. 

Upust 10% za mniejsze zużycie energii

Ustawa wprowadza również mechanizm zachęcający do oszczędzania energii. Wszystkie gospodarstwa domowe, które w 2023 r.(w okresie od 1paźdzernika 2022 do 31 grudnia 2023r.) zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r.(w okresie od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.), w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Program: „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2023 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2023r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 09.11.2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach otrzymał dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” który będzie realizowany od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkujących na terenie Gminy Chrząstowice, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada :

– Wsparcie społeczne,

– Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, – Wsparcie psychologiczne,

– Wsparcie w czynnościach dnia codziennego,

Osoby starsze mogą zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach pod nr 77 4219 220

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Dodatek Osłonowy

Kryterium dochodowe

Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Termin składania wniosków: do 31.10.2022 r.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy można pobrać poniżej:

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .pdf )

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .doc )

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice

Projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” RPOP.08.01.00-16-0044/20-01

Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r – 30.04.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł

Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym „Siedlisko” ze Staniszczy Wielkich.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice – 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób.W ramach niniejszego projektu zostaną zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.

Skip to content