Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Strona pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które Ośrodek będzie ogłaszał w zakładce „Aktualności”. Dowiedzą się Państwo także jakie są „Zadania OPS” oraz jakie „Formularze” należy składać. W zakładce „Kontakt” znajdą Państwo informacje odnośnie godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również zobaczą Państwo mapę dojazdu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Referent ds. kadr, płac i księgowości.

Szczegółowe informacje w pliku poniżej:

Nabór Referent.pdf

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach otrzymał dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” który będzie realizowany od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkujących na terenie Gminy Chrząstowice, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada :

– Wsparcie społeczne,

– Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, – Wsparcie psychologiczne,

– Wsparcie w czynnościach dnia codziennego,

Osoby starsze mogą zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach pod nr 77 4219 220

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Dodatek Osłonowy

Kryterium dochodowe

Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Termin składania wniosków: do 31.10.2022 r.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy można pobrać poniżej:

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .pdf )

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .doc )

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice

Projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” RPOP.08.01.00-16-0044/20-01

Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r – 30.04.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł

Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym „Siedlisko” ze Staniszczy Wielkich.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice – 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób.W ramach niniejszego projektu zostaną zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.

Program: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

     • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573573) albo

     • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2022 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2022r.

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach kwalifikuje do przyznania, przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał. 8 – Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 i zał. Nr 7- Karta oceny stanu zdrowia/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Programu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 20.10.2021 r.

Wszelkie informacje na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

SZANOWNI PAŃSTWO,

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową i obowiązkową metodą spisu jest samospis za pomocą aplikacji spisowej NSP 2021 udostępnionej na stronie www.spis.gov.pl.

 Osoby, które nie mają możliwości spisania się samodzielnie, mogą skorzystać z pomocy (po wcześniejszym umówieniu się pod tel. 774110402 lub 774110420) w:

 •  punkcie spisowym w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38,
 •  terenowych punktach spisowych uruchomionych w poszczególnych sołectwach:

Termin

Godziny

Miejscowość

Miejsce

31 maja

9.00-13.00

Niwki

Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17

1 czerwca

9.00-13.00

Dąbrowice

Świetlica Wiejska ul. Wiejska 11

7 czerwca

9.00-13.00

Falmirowice

Świetlica Wiejska ul. Wiejska 37

8 czerwca

9.00-13.00

Lędziny

Świetlica Wiejska ul. Szkolna 2

9 czerwca

9.00-13.00

Dębie

Klub Wiejski ul. Zielona 2

14 czerwca

9.00-13.00

Daniec

Klub Wiejski ul. Dąbrowicka 4

16 czerwca

9.00-13.00

Suchy Bór

Świetlica Wiejska ul. Szkolna 2

17 czerwca

9.00-13.00

Dębska Kuźnia

Świetlica wiejska ul. Kolonia 12

18 czerwca

9.00-13.00

Chrząstowice

Klub Samorządowy ul. Dworcowa 1

Zanim stawisz się w punkcie samospisu, przygotuj:

 1. Numer PESEL i nazwisko rodowe matki.
 2. Informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m².
 3. PESEL i datę urodzenia członków gospodarstwa domowego.
 4. Adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii spisowej.

Można również spisać się przez telefon, dzwoniąc pod nr 22 279 99 99 na infolinię spisową.

Jeśli nie spiszemy się przez Internet, w domu lub w Urzędzie Gminy Chrząstowice, musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza spisowego z numerów:

22 828 88 88  lub  22 279 99 99

Program: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

     • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

     • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Skip to content