Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Strona pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które Ośrodek będzie ogłaszał w zakładce „Aktualności”. Dowiedzą się Państwo także jakie są „Zadania OPS” oraz jakie „Formularze” należy składać. W zakładce „Kontakt” znajdą Państwo informacje odnośnie godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również zobaczą Państwo mapę dojazdu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

W dniu 5 marca 2024 r. Gmina Chrząstowice, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na podstawie ww. umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 12 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 104 550,00 zł

Całkowita wartość: 104 550,00  zł

Planowany wymiar realizacji do grudnia 2024 r

Plakat Opieka wytchnieniowa

Program OW 2024

Karta zgłoszenia OW 2024

RODO 1

RODO 2

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

 


OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH W NOCY Z 28 NA 29 LUTEGO 2024 R.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania skali bezdomności w Polsce. Z uwagi na pandemię Covid-19 badania te nie były przeprowadzane w ostatnich latach. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do wszystkich Wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach w 2024 r.

Projekt wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb, m.in. pracowników ośrodka pomocy społecznej, policji, centrów zarządzania kryzysowego, placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, organizacji pozarządowych zajmujących się świadczeniem wsparcia osobom doświadczającym bezdomności, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób otwartych na podjęcie współpracy.

Przeprowadzenie badania planowane jest w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. Rozpoznania należy dokonać w miejscach przebywania osób bezdomnych.

Ważne: z uwagi na powyższe, prosimy wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat miejsca przebywania lub aktualnych map grupowania osób bezdomnych o przekazanie niniejszej informacji do gminnego koordynatora badania: Pani Joanna Tasarz, telefon: 77 4219220 wew. 22 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38 46-053 Chrząstowice.

Realizacja badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych—edycja-2024 

 

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R. DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH-PRZEDŁUŻENIE

Miejsce składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
Dworcowa 38 46-053 Chrząstowice
Pokój nr 19
Tel. 774219220 wew. 27

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach;
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 46 – 053 Chrząstowice
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344) (ePUAP).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby uprawnione do refundacji podatku VAT:

Wnioskodawcą jest osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wnioskodawca musi łącznie spełnić dwa warunki:

 1. Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 2. Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 3. w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,00 zł,
 4. w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 •  na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (z załącznikami jeśli te są konieczne)
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmująca okres dotyczący wniosku wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wypłaty refundacji podatku VAT

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2024

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2023

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2023

Klauzula RODO

Jak wypełnić wniosek o zwrot podatku VAT gaz

Poradnika-Ulotka dla wnioskodawcy jak wypełnić

Wszelkie informacje również na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Termin składania wniosków o refundację podatku VAT:

 • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku

Wypłata refundacji podatku VAT:

Przelewem na rachunek bankowy – we wniosku o refundację podatku VAT należy wskazać numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota przydzielonego świadczenia. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.

Terminy załatwienia sprawy:

 1. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 2. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie refundacji podatku VAT służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Chrząstowice.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg


Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

wniosek na dodatek osłonowy w 2024 roku

INFORMACJA O OTRZYMANYM DOFINANSOWANIU W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
- Asystent Rodziny 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach otrzymał środki finansowe w wysokości 1000,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu tj. dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.


NIEODPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W 2024 ROKU

Fundusz europejski na pomoc żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Produkty żywnościowe z banku żywności mogą trafić do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

-2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej;

-1590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W przypadku rodzin wystarczy, że oświadczenie wypełni jeden z dorosłych członków rodziny.

Zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023:

od grudzień 2023 do wrzesień 2024, poszczególne miesiące

Wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Informacje o programie oraz druki można także znaleźć na rządowej stronie internetowej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze : Pracownik socjalny

1.Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38,

46-053 Chrząstowice.

2.Stanowisko pracy: pracownik socjalny

3.Wymagania konieczne:

1.Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
-pedagogika,
-pedagogika specjalna,
-politologia,
-polityka społeczna,
-psychologia,
-socjologia,
-nauki o rodzinie.

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt

2.Posiada:

– obywatelstwo polskie,

-stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,

-dobrą znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

-pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

-nieposzlakowaną opinię

-znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego

-prawo jazdy kat B oraz własny samochód ( praca w terenie).

3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

b) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

c) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

d) wysoka kultura osobista,

e) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

f) odporność na stres.

 5. Zakres zadań na stanowisku:

1) praca socjalna,

2) analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu samodzielności, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

4) pomoc w dostępie do specjalistycznego poradnictwa realizowanego przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5) kierowanie się zasadami etyki zawodowej w pracy z klientem pomocy społecznej,

6) inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7) współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania występowania skutków negatywnych zjawisk społecznych,

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

9) inspirowanie powołania oraz aktywne uczestniczenie w tworzeniu instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji osób i rodzin marginalizowanych „i zagrożonych wykluczeniem społecznym

10) współuczestniczenie w opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

11) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pomocy społecznej w szczególności:

– przyjmowanie wniosków,

– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych również w formie elektronicznej,

– kompletowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– tworzenie projektów decyzji,

– sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

12) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

14) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy oraz programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,

15) zawieranie, prowadzenie i monitorowanie kontraktów socjalnych z podopiecznymi,

16) prowadzenie i dokumentowanie pracy socjalnej w środowiskach,

17) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych osobom i rodzinom, które są bezradne w sprawach opiekuńczo — wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych,

18) organizowanie pomocy w naturze podopiecznym wymagającym takiej pomocy,

19) sporządzanie analiz i sprawozdań z udzielonych świadczeń,

20) prowadzenie dokumentacji z zakresu załatwianych spraw,

21) prowadzenie dokumentacji z zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego,

22) przyjmowanie, rejestrowanie i przedkładanie korespondencji kierownikowi ośrodka i wysyłanie korespondencji,

23) współpraca z urzędami i kościołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi, służbą zdrowia, ZUS, KRUS, sądem, prokuraturą, policją i innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

24) obsługa innych systemów informatycznych wykorzystywanych w OPS.

6. Informacja o warunkach pracy:

l) wymiar czasu pracy: 1 etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością

przedłużenia na czas nieokreślony,

2) miejsce pracy: stanowisko pracy mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy

Społecznej w Chrząstowicach, pokój- pracowników socjalnych.

3) stanowisko pracy: praca administracyjno — biurowa i w rejonie opiekuńczym /wyjazdy w teren, w systemie jednozmianowym, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bezpośredni kontakt z interesantami, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.

7. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) CV (curriculum vitae).

2) List motywacyjny.

3) Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).

4) Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

6) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

7) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

9) Oświadczenie  o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych .

11) Kwestionariusz osobowy.

WAŻNE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach lub wysłane na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice w terminie do dnia 31.12.2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,, NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO” ( w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina ich doręczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) .

9. Inne informacje

1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną o tym powiadomieni telefonicznie niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.

2. Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej – I Piętro

3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774219220

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w OPS

Oświadczenia kandydata do pracy w OPS

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, tel: (77) 421 92 20, e-mail: osrodek@opschrzastowice.pl (dalej: Administrator).

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych, listownie na adres Administratora z dopiskiem „IOD”, oraz mailowo: inspektor@kancelaria-odo.pl

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, i w przepisach wykonawczych do ustawy) oraz innych przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); natomiast inne dane, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9  ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.

 5. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, doradcze, serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Pani/Pana danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania).

 6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata na rekrutowane stanowisko, tj. nie dłużej niż do 3 m-cy licząc od zakończeniu procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

 7. Mają Państwo prawo do:

  1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4)prawo do usunięcia danych osobowych;

  5)w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  6)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy lub z innych przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Gmina Chrząstowice planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2024 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2024r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 14.11.2023 r.

Należy zaznaczyć, iż ostateczne zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia  założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa”, a liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejsce składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
Dworcowa 38 46-053 Chrząstowice
Pokój nr 18
Tel. 774219220 wew. 22

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach;
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 46 – 053 Chrząstowice
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344) (ePUAP).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby uprawnione do refundacji podatku VAT:

Wnioskodawcą jest osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wnioskodawca musi łącznie spełnić dwa warunki:

 1. Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 2. Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 3. w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,00 zł,
 4. w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku;
 • dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (z załącznikami jeśli te są konieczne)
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmująca okres dotyczący wniosku wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę;

inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wypłaty refundacji podatku VAT

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2023

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2023

Klauzula RODO

Jak wypełnić wniosek o zwrot podatku VAT gaz

Poradnika-Ulotka dla wnioskodawcy jak wypełnić

Wszelkie informacje również na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Termin składania wniosków o refundację podatku VAT:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku

Wypłata refundacji podatku VAT:

Przelewem na rachunek bankowy – we wniosku o refundację podatku VAT należy wskazać numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota przydzielonego świadczenia. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.

Terminy załatwienia sprawy:

 1. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 2. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie refundacji podatku VAT służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Chrząstowice.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Program: „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023

W dniu 13 lutego 2023 r. Gmina Chrząstowice, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Na podstawie ww. umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach będzie realizował

resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”edycja 2023

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 58 752,00 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi  58 752,00 zł.

Okres realizacji: od 01 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Plakat informacyjny

Karta zgłoszeniowa do programu OW2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej OW2023

Wskazanie osoby do świadczenia usług

Klauzula Rodo 1

Klauzula Rodo 2

Szczegółowe informacje dotyczące programów, terminów, dokumentów oraz listy rekomendowanych wniosków dostępne są również na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Co robimy” – „Fundusz Solidarnościowy”:  www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Bezinteresownie pomagasz rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia?
Zdarza Ci się zajmować dziećmi sąsiadów lub pomagać im w sytuacjach kryzysowych?
Nie jest Ci obojętny los rodzin, które z różnych względów wymagają wsparcia?

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Możesz wesprzeć rodziny z dziećmi, jeśli:
• posiadasz pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie,
• jesteś wolny od nałogów,
• potrafisz rozwiązywać problemy wychowawcze,
• nikt z Twojej rodziny, ani Ty sam, nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem

WAŻNE

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni i znajomi ).

Zadania rodziny wspierającej:
• wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
• pomoc rodzinie doświadczającej trudności w wychowywaniu i opiece nad dziećmi,
• kształtowanie prawidłowych ról społecznych.

Co trzeba zrobić:
• złożyć wniosek w OPS w Chrząstowicach,
• zgodzić się na wizytę pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
• uzyskać pozytywną opinię Kierownika OPS,
• podpisać umowę, która określi między innymi zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie.

Ochrona Odbiorców energii elektrycznej

Limit 3 MWh dla posiadacza KDR

W listopadzie 2022 weszła w życie ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej, która określa maksymalne ceny prądu i zasady ich stosowania dla określonych grup odbiorców. W 2023 r. zostają zamrożone ceny prądu dla gospodarstw domowych do limitu 2000 kWh zużycia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z podwyższonego limitu , który wynosi 3000 kWh.

Muszą oni złożyć swojemu dostawcy energii „oświadczenie uprawnionego odbiorcy”, podać w nim numer Karty Dużej Rodziny i załączyć kopię tej Karty lub jeśli posiadają tylko wersję elektroniczną wydrukowane  zdjęcie ekranu. Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

Osoby uprawnione, które posiadają Kartę Dużej Rodziny powinni złożyć oświadczenie niezwłocznie, najpóźniej do 30 czerwca 2023. Limit zużycia energii elektrycznej będzie stosowany proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. Rodzic, który nabędzie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabędzie nową nieruchomość, także może złożyć oświadczenie. W takim przypadku limit zużycia energii stosuje się również proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. 

Upust 10% za mniejsze zużycie energii

Ustawa wprowadza również mechanizm zachęcający do oszczędzania energii. Wszystkie gospodarstwa domowe, które w 2023 r.(w okresie od 1paźdzernika 2022 do 31 grudnia 2023r.) zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r.(w okresie od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.), w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Program: „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2023 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2023r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 09.11.2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach otrzymał dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” który będzie realizowany od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkujących na terenie Gminy Chrząstowice, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada :

– Wsparcie społeczne,

– Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, – Wsparcie psychologiczne,

– Wsparcie w czynnościach dnia codziennego,

Osoby starsze mogą zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach pod nr 77 4219 220

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Dodatek Osłonowy

Kryterium dochodowe

Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Termin składania wniosków: do 31.10.2022 r.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy można pobrać poniżej:

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .pdf )

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .doc )

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice

Projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” RPOP.08.01.00-16-0044/20-01

Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r – 30.04.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł

Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym „Siedlisko” ze Staniszczy Wielkich.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice – 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób.W ramach niniejszego projektu zostaną zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.

Skip to content