Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Strona pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które Ośrodek będzie ogłaszał w zakładce „Aktualności”. Dowiedzą się Państwo także jakie są „Zadania OPS” oraz jakie „Formularze” należy składać. W zakładce „Kontakt” znajdą Państwo informacje odnośnie godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również zobaczą Państwo mapę dojazdu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Z głębokim żalem żegnamy,
ŚP.

Jolantę Kozubską

Długoletnią Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

Mężowi i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chrząstowicach

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejsce składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
Dworcowa 38 46-053 Chrząstowice
Pokój nr 18
Tel. 774219220 wew. 22

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach;
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 46 – 053 Chrząstowice
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344) (ePUAP).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby uprawnione do refundacji podatku VAT:

Wnioskodawcą jest osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wnioskodawca musi łącznie spełnić dwa warunki:

 1. Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 2. Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 3. w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,00 zł,
 4. w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku;
 • dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (z załącznikami jeśli te są konieczne)
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmująca okres dotyczący wniosku wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę;

inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wypłaty refundacji podatku VAT

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2023

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz 2023

Klauzula RODO

Jak wypełnić wniosek o zwrot podatku VAT gaz

Poradnika-Ulotka dla wnioskodawcy jak wypełnić

Wszelkie informacje również na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Termin składania wniosków o refundację podatku VAT:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku

Wypłata refundacji podatku VAT:

Przelewem na rachunek bankowy – we wniosku o refundację podatku VAT należy wskazać numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota przydzielonego świadczenia. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.

Terminy załatwienia sprawy:

 1. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 2. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie refundacji podatku VAT służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Chrząstowice.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Program: „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023

W dniu 13 lutego 2023 r. Gmina Chrząstowice, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Na podstawie ww. umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach będzie realizował

resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”edycja 2023

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 58 752,00 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi  58 752,00 zł.

Okres realizacji: od 01 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Plakat informacyjny

Karta zgłoszeniowa do programu OW2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej OW2023

Wskazanie osoby do świadczenia usług

Klauzula Rodo 1

Klauzula Rodo 2

Szczegółowe informacje dotyczące programów, terminów, dokumentów oraz listy rekomendowanych wniosków dostępne są również na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Co robimy” – „Fundusz Solidarnościowy”:  www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Bezinteresownie pomagasz rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia?
Zdarza Ci się zajmować dziećmi sąsiadów lub pomagać im w sytuacjach kryzysowych?
Nie jest Ci obojętny los rodzin, które z różnych względów wymagają wsparcia?

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Możesz wesprzeć rodziny z dziećmi, jeśli:
• posiadasz pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie,
• jesteś wolny od nałogów,
• potrafisz rozwiązywać problemy wychowawcze,
• nikt z Twojej rodziny, ani Ty sam, nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem

WAŻNE

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni i znajomi ).

Zadania rodziny wspierającej:
• wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
• pomoc rodzinie doświadczającej trudności w wychowywaniu i opiece nad dziećmi,
• kształtowanie prawidłowych ról społecznych.

Co trzeba zrobić:
• złożyć wniosek w OPS w Chrząstowicach,
• zgodzić się na wizytę pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
• uzyskać pozytywną opinię Kierownika OPS,
• podpisać umowę, która określi między innymi zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie.

Ochrona Odbiorców energii elektrycznej

Limit 3 MWh dla posiadacza KDR

W listopadzie 2022 weszła w życie ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej, która określa maksymalne ceny prądu i zasady ich stosowania dla określonych grup odbiorców. W 2023 r. zostają zamrożone ceny prądu dla gospodarstw domowych do limitu 2000 kWh zużycia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z podwyższonego limitu , który wynosi 3000 kWh.

Muszą oni złożyć swojemu dostawcy energii „oświadczenie uprawnionego odbiorcy”, podać w nim numer Karty Dużej Rodziny i załączyć kopię tej Karty lub jeśli posiadają tylko wersję elektroniczną wydrukowane  zdjęcie ekranu. Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

Osoby uprawnione, które posiadają Kartę Dużej Rodziny powinni złożyć oświadczenie niezwłocznie, najpóźniej do 30 czerwca 2023. Limit zużycia energii elektrycznej będzie stosowany proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. Rodzic, który nabędzie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabędzie nową nieruchomość, także może złożyć oświadczenie. W takim przypadku limit zużycia energii stosuje się również proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. 

Upust 10% za mniejsze zużycie energii

Ustawa wprowadza również mechanizm zachęcający do oszczędzania energii. Wszystkie gospodarstwa domowe, które w 2023 r.(w okresie od 1paźdzernika 2022 do 31 grudnia 2023r.) zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r.(w okresie od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.), w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Program: „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2023 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2023r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 09.11.2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach otrzymał dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” który będzie realizowany od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkujących na terenie Gminy Chrząstowice, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada :

– Wsparcie społeczne,

– Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, – Wsparcie psychologiczne,

– Wsparcie w czynnościach dnia codziennego,

Osoby starsze mogą zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach pod nr 77 4219 220

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Dodatek Osłonowy

Kryterium dochodowe

Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Termin składania wniosków: do 31.10.2022 r.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy można pobrać poniżej:

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .pdf )

Wzór Dodatek Osłonowy ( wersja .doc )

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice

Projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” RPOP.08.01.00-16-0044/20-01

Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r – 30.04.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł

Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym „Siedlisko” ze Staniszczy Wielkich.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice – 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób.W ramach niniejszego projektu zostaną zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.

Skip to content