PCPR Fundusz

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że został nowo uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu, wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej, w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami programu w ramach Modułu III są:

  • Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość, świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na który może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższe niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Wnioskodawca może zatem złożyć do odpowiedniej jednostki, zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy, z uwzględnieniem, że wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – gdyż brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w ramach tarczy antykryzysowej, w związku z art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
  • Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,
  • Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,
  • Podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna), uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielnego przez placówki rehabilitacyjne,
  • Pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, od dnia 10 kwietnia 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski mogą być składane online przez System Obsługi Wsparcia (System SOW) pod adresem: http://sow.pfron.org.pl/ poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go do instytucji. W tym celu nie jest wymagane posiadanie ani profilu zaufanego ani podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie. Korzystanie z SOW możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo została udostępniona bezpłatna Infolinia (9:00-17:00) 800 889 777, aby wspomóc obsługę składanych wniosków zarówno dla Wnioskodawców, jak i Realizatorów, gdyż nie powoduje konieczności wychodzenia z domu. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z Systemu SOW odpuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku, na przykład: osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.

Treść programu, kierunki działań, warunki brzegowe oraz wzór wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: http://www.pfron.org.pl/ oraz SOW: https://sow.pfron.org.pl/ .

W związku z powyższym prosimy o dotarcie z tą informacją zarówno do Ośrodka Pomocy Społecznej z Państwa terenu, jak i do osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie ich do przystąpienia do programu.

Skip to content