RODO

Aktualne przepisy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

Administratorem Państwa   danych   osobowych   jest   Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w  46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38 (dalej: Administrator)

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1) listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej; 46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38

2) poprzez e-mail: osrodek@opschrzastowice.pl

3) telefonicznie: 77 4219220

Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:

1) pod adresem e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl

2) listownie: Inspektor ochrony danych – na adres Administratora danych podany wyżej

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest  możliwy wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących zasad ubiegania się o świadczenia i przyznawania  świadczeń .Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przyjęcia wniosku, oraz dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.

Dostęp do Państwa danych będą miały jedynie podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, dostawcy usług hostingowych, doradczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu załatwienia sprawy.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. przez okres 10 lat  licząc od momentu zakończenia sprawy

Skip to content