Fundusz Alimentacyjny

Informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

Fundusz alimentacyjny ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodziców, którzy są zmuszeni wychowywać samotnie dzieci, a drugi z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacji. O świadczenia z funduszu można ubiegać się po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji. Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeśli kontynuują naukę do 25 roku życia. Dziecku posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie przekracza obecnie kwoty 1209 zł. Wypłata z funduszu wynosi tyle, ile zasądzono alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek do organu.

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskutecznej egzekucji alimentów;

-odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, w pokoju nr 19.

Skip to content