Opieka Wytchnieniowa

W dniu 5 marca 2024 r. Gmina Chrząstowice, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na podstawie ww. umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 12 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 104 550,00 zł

Całkowita wartość: 104 550,00  zł

Planowany wymiar realizacji do grudnia 2024 r.

Plakat 

Opieka wytchnieniowa

Karta zgłoszenia OW 2024

RODO 1

RODO 2

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Gmina Chrząstowice planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

    a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

    b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2024 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2024r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 14.11.2023 r.

Należy zaznaczyć, iż ostateczne zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia  założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa”, a liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

W dniu 13 lutego 2023 r. Gmina Chrząstowice, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Na podstawie ww. umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach będzie realizował

resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”edycja 2023

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 58 752,00 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi  58 752,00 zł.

Okres realizacji: od 01 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Plakat informacyjny

Karta zgłoszeniowa do programu OW2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej OW2023

Wskazanie osoby do świadczenia usług

Klauzula Rodo 1

Klauzula Rodo 2

Szczegółowe informacje dotyczące programów, terminów, dokumentów oraz listy rekomendowanych wniosków dostępne są również na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Co robimy” – „Fundusz Solidarnościowy”:  www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2023 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2023r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.

Termin zgłaszania: do 09.11.2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Skip to content