Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Chrząstowice

Zespół Interdyscyplinarny do spraw

Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Chrząstowice

Zespół Interdyscyplinarny w Chrząstowicach:

ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice,

tel: 77 4 219 220

email: zi@opschrzastowice.pl

Kontakt: pon., wt., czw. – 7.30-15.30, środa – 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz. U. z 2021r. poz. 1249, z 2023r. poz. 535) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. U. z 2023 poz. 1870)

Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 747.2023 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2023r.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

2) Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Chrząstowicach

3) Komisariat Policji w Tarnowie Opolskim

4) Sąd Rejonowy w Opolu – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni

6) Przychodnia lekarska Panaceum Med w Chrząstowicach

7) Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „ Monar” w Zbicku

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności przez:

– diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym; inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej;

– inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

– powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

– monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

– przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, której mowa w art. 9c ust. 5a wyżej cytowanej ustawy;

– kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

– składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest w szczególności:

-dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

-realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

-zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

– realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

– występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

– monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

– zakończenie procedury „Niebieskie Karty”; dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

– uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

– wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny i grup diagnostyczno-pomocowych są rodziny, w których występują przypadki stosowania przemocy: fizycznej, psychicznej ,ekonomicznej, seksualnej, zaniedbania.


Zespół Interdyscyplinarny w ramach organizowania pomocy danej rodzinie tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe, które współpracują bezpośrednio z rodziną. Przedstawiciele grupy diagnostyczno-pomocowej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc. We współpracy z rodziną podejmują działania mające na celu pomoc i wsparcie rodziny oraz monitorują jej dalsze funkcjonowanie.Gdzie szukać pomocy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach – 77 4219-220

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 77 44219 696, 727 008 004

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu 500 773 635

Komisariat Policji w Ozimku 47 863 12 03

Nieodpłatna Pomoc Prawna – Klub Samorządowy w Chrząstowicach 77 54 15 169

dyżur: wtorek od godz. 8.00 do godz. 12.00Możesz zadzwonić do:

– Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02

(linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 18.00–22.00 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 18.00–22.00 w języku rosyjskim. Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00–21.00) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach18.00–22.00).

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – konsultanci posługują się językiem migowym.

Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900

przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

– Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226

 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony automat

Pamiętaj, że ty i twoja rodzina ma prawo:

  • do szacunku i godnego traktowania;

  • do własnego zdania;

  • do nietykalności cielesnej;

  • do szukania pomocy, gdy twoje prawa i twoich bliskich są łamane;

O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.Skip to content