Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Strona pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które Ośrodek będzie ogłaszał w zakładce „Aktualności”. Dowiedzą się Państwo także jakie jakie są „Zadania OPS” oraz jakie „Formularze” należy składać. W zakładce „Kontakt” znajdą Państwo informacje odnośnie godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również zobaczą Państwo mapę dojazdu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

 

——————————————————————————————

EFSIL

Projekt: "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" RPOP.08.01.00-16-0044/20-01


Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r - 30.04.2023 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł


Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł


Projekt "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym "Siedlisko" ze Staniszczy Wielkich.


Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice - 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób.W ramach niniejszego projektu zostaną zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.


 

 

——————————————————————————————

Program: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

 

godło-i-flaga-RP

Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,


2) osobami posiadającymi:


     • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo


     • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.


Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2022 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2022r.


Gmina Chrząstowice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach kwalifikuje do przyznania, przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał. 8 – Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 i zał. Nr 7- Karta oceny stanu zdrowia/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Programu.


Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219-220.


Termin zgłaszania: do 20.10.2021 r.


Wszelkie informacje na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl.


 

——————————————————————————————

SZANOWNI PAŃSTWO,

trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową i obowiązkową metodą spisu jest samospis za pomocą aplikacji spisowej NSP 2021 udostępnionej na stronie www.spis.gov.pl.

 

 Osoby, które nie mają możliwości spisania się samodzielnie, mogą skorzystać z pomocy (po wcześniejszym umówieniu się pod tel. 774110402 lub 774110420) w:

 

 ·       punkcie spisowym w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38,

 ·       terenowych punktach spisowych uruchomionych w poszczególnych sołectwach:

 

Termin

Godziny

Miejscowość

Miejsce

31 maja

9.00-13.00

Niwki

Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17

1 czerwca

9.00-13.00

Dąbrowice

Świetlica Wiejska ul. Wiejska 11

7 czerwca

9.00-13.00

Falmirowice

Świetlica Wiejska ul. Wiejska 37

8 czerwca

9.00-13.00

Lędziny

Świetlica Wiejska ul. Szkolna 2

9 czerwca

9.00-13.00

Dębie

Klub Wiejski ul. Zielona 2

14 czerwca

9.00-13.00

Daniec

Klub Wiejski ul. Dąbrowicka 4

16 czerwca

9.00-13.00

Suchy Bór

Świetlica Wiejska ul. Szkolna 2

17 czerwca

9.00-13.00

Dębska Kuźnia

Świetlica wiejska ul. Kolonia 12

18 czerwca

9.00-13.00

Chrząstowice

Klub Samorządowy ul. Dworcowa 1

 

Zanim stawisz się w punkcie samospisu, przygotuj:

 

1.    Numer PESEL i nazwisko rodowe matki.

2.    Informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m².

3.    PESEL i datę urodzenia członków gospodarstwa domowego.

4.    Adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii spisowej.

 

Można również spisać się przez telefon, dzwoniąc pod nr 22 279 99 99 na infolinię spisową.

Jeśli nie spiszemy się przez Internet, w domu lub w Urzędzie Gminy Chrząstowice, musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza spisowego z numerów:

 

22 828 88 88  lub  22 279 99 99

Rachmistrze będą dzwonić

  

Rachmistrz